Retningslinjer og fortolkninger


Del 1

Udskiftning af spillere og holdofficials (regel 4:1 – 4:2)
I en kamp, hvor et hold ikke har anvendt det maksimalt tilladte antal spillere (regel 4:1) eller
officials (regel 4:2), er det tilladt
- at registrere en person som official som oprindeligt var registreret som spiller
- at registrere en person som spiller som oprindeligt var registreret som official

Det maksimalt tilladte antal af spillere eller officials må ikke blive overskredet.

Spillerens eller den berørte officials oprindelige funktion skal slettes på kamprapporten. Det er ikke tilladt at erstatte en spiller eller en official i hans oprindelige funktion, der i mellemtiden er blevet slettet. Tilsvarende er det ikke tilladt at slette en person påført kamprapporten i en funktion i forhold til at lave en udskiftning i strid med reglerne vedrørende det maksimalt antal tilladte spillere eller officials. Det er ikke tilladt at påføre en person både som spiller og som holdofficial.

IHF, kontinentale forbund og nationale forbund har ret til at vedtage andre regler i de turneringer, som de er ansvarlige for.

Personlige straffe (advarsler og udvisninger) overføres og forbliver personlige, ligesom de fortsat tæller i det samlede regnskab for både spillere og holdofficials.

Markeringer og linjer på banen (regel 1, reglement for udskiftningsområdet, afsnit 1)
Begrænsningslinjen til markering af coaching zonen er lavet som information.
Linjen er 50 cm lang og er afsat i en afstand på 350 cm (udenfor banen parallel med midterlinjen). Den begynder i en afstand på 30 cm fra sidelinjen (anbefalet)

Team Time-Out (regel 2:10, fortolkning 3)
Starten på de sidste fem minutter begynder, når uret viser 55:00 eller 05:00.

Udskiftning af spillere (regel 4:4)
Spillere skal altid forlade eller indtræde på banen via deres egen udskiftningslinje. Skadede spillere, der forlader banen under en Time Out, er undtaget.

Disse spillere skal ikke tvinges til at forlade banen via deres egen udskiftningslinje, når det er åbenbart, at de har brug for behandling i udskiftningsområdet eller i omklædningsrummet.
Derudover bør dommerne tillade spilleren, der skal erstatte den skadede spiller, at indtræde på banen, før den skadede spiller har forladt banen, med henblik på at gøre spilafbrydelsen så kort som muligt.

Overtallig spiller (regel 4:6, 1. Afsnit)
Hvis en overtallig spiller indtræder på banen uden for en etableret udskiftning, skal spilleren straffes med en 2 minutters udvisning.

Hvis ikke det er muligt at identificere den skyldige spiller, skal følgende iagttages:
- observatøren eller dommerne skal anmode den ansvarlige holdofficial om at udpege den skyldige spiller.
- den udpegede spiller modtager en 2 minutters udvisning
- i det tilfælde, at den ansvarlige holdofficial nægter at udpege den skyldige spiller, skal observatøren eller dommerne udpege en spiller. Den udpegede spiller modtager en 2 minutters udvisning som en personlig straf

Bemærk:
- kun spillere, som er på banen på tidspunktet for spilafbrydelsen, kan blive udpeget som den skyldige spiller

- hvis det er den skyldige spillers tredje udvisning, skal han diskvalificeres i henhold til regel 16:6d

 

Del 2

Forbudte genstande, hjelme, ansigts- og knæbeskyttelse (regel 4:9)
Alle typer og størrelser af ansigtsmasker og hjelme er forbudt. Ikke kun masker, der dækker hele ansigtet, men også masker, der dækker dele af ansigtet, er forbudt.

Hvad angår knæbeskyttelse er det ikke tilladt at anvende beskyttelse, der helt eller delvist er lavet af metal. Beskyttelse lavet af plastic skal være helt dækket af eksempelvis tape.
Hvad angår ankelbeskyttelse skal alle metal- og hårde plasticdele være dækket af eksempelvis tape.

Albuebeskyttelse er kun tilladt, hvis den er lavet af et blødt materiale.

Forbund og dommere må ikke lave nogen form for undtagelser. Hvis en ansvarlig holdofficial i tvivlstilfælde henvender sig til en observatør eller en dommer, skal de træffe en beslutning i henhold til regel 4:9 og retningslinjerne. Faktorer som “ikke farlig” og “giver ingen unødig fordel” er vigtige principper I afgørelsen.

Beslutningen om ovennævnte er taget i samråd med den Medicinske Kommision i IHF.

For yderligere rådgivning (anbefalet til dommere og observatører) se appendix med
billedillustration.

Afsmittelige klæbemidler
Det er tilladt at anvende afsmittelige klæbemidler. Det er tilladt at deponere afsmittelige klæbemidler på skoene. Det er ikke til fare for modspillernes helbred.

Der er dog ikke tilladt at deponere afsmittelige klæbemidler på hænder eller håndrod. Det er til fare for modspillernes helbred, idet klæbemidlerne kan ramme deres ansigt eller øjne. I henhold til regel 4:9 er dette ikke tilladt.
Nationale forbund har ret til at indføre yderligere restriktioner inden for dette område.

Assistance til skadede spillere (regel 4:11)
I tilfælde af flere skadede spillere fra samme hold for eksempel i forbindelse med et sammenstød, kan dommerne tillade, at flere end de normalt tilladte 2 berettigede betræder spillepladsen for at assistere de skadede spillere. Det er dommerne og observatøren, der afgør, hvem der må træde ind på banen.

Skadet målmand (regel 6:8)
Målmanden bliver ramt af en bold og er ude af stand til at agere. Generelt skal beskyttelse af målmanden i disse tilfælde have prioritet. I forhold til at genoptage kampen er der forskellige muligheder:

a) Bolden passerer sidelinjen, baglinjen eller ligger eller triller i målfeltet. Korrekt anvendelse af reglerne: Spillet afbrydes straks, og kampen genstartes med et indkast eller et målkast i forhold til situationen.

b) Dommerne afbryder kampen, før bolden har passeret sidelinjen eller baglinjen eller ligger eller triller i målfeltet. Korrekt anvendelse af reglerne: Kampen genoptages med det kast, der svarede til situationen.

c) Bolden er i luften over målfeltet. Korrekt anvendelse af reglerne: Vent nogle få sekunder, indtil et af holdene kommer i boldbesiddelse, afbryd kampen og genoptag kampen med et frikast til det hold, der er i boldbesiddelse.

d) Dommerne fløjter, mens bolden stadig er i luften. Korrekt anvendelse af reglerne:
Genoptag kampen med et frikast til det hold, der sidst var i boldbesiddelse.

e) Bolden springer fra målmanden, der er ude af stand til at agere, tilbage til en angrebsspiller. Korrekt anvendelse af reglerne: Afbryd kampen øjeblikkeligt, og genoptag kampen med et frikast til det hold, der er i boldbesiddelse.

Bemærk:
I disse tilfælde er det ikke muligt at dømme straffekast. Dommerne har afbrudt spillet bevidst med det formål at beskytte målmanden. Derfor er der ikke tale om et uberettiget fløjtesignal jf. Regel 14:1b.

Skridt, start på driblinger (regel 7:3)
I henhold til regel 7:3c og d betrages det at sætte foden ned første gang efter at have modtaget en aflevering i forbindelse med et spring ikke som et skridt. Der skal dog være tale om modtagelse af en aflevering. At drible og gribe bolden, mens man er i luften i forbindelse med et spring, betragtes ikke som modtagelse af en aflevering i henhold til regelen. At sætte foden ned efter en dribling er derfor uden undtagelse at betragte som et skridt.

 

Del 3

At tælle antallet af afleveringer efter forvarselstegn for passivt spil (7:11)
Husk at den 7. aflevering er først udført, når den bliver grebet af en medspiller. Det betyder, at der først bør fløjtes for passivt spil efter den 7. aflevering er grebet.

Indgriben i spillet fra en overtallig spiller eller en holdofficials side (Regel 8:5, 8:6, 8:9 og 8:10b)
I tilfælde, hvor en overtallig spiller eller en holdofficial griber ind i spillet, skal beslutning om bestrafning og genoptagelse af spillet vurderes i forhold til de efterfølgende kriterier.
- Spiller eller official.
- Fratagelse af en oplagt målchance

I forhold til ovennævnte kriterier, kan følgende situationer opstå:
a) I forbindelse med en oplagt målchance til modstanderholdet befinder sig en overtallig spiller, der ikke har var involveret i en etableret udskiftning, på banen. Korrekt anvendelse af reglerne: Straffekast og diskvalifikation med skriftlig indberetning.

b) Fejlagtig udskiftning: Tidtageren/observatøren fløjter for en fejlagtig udskiftning, mens modstanderholdet har en oplagt målchance. Korrekt anvendelse af reglerne: Straffekast og 2 minutters udvisning.

c) I forbindelse med en oplagt målchance til modstanderholdet, træder en holdofficial ind på banen. Korrekt anvendelse af reglerne: Straffekast og diskvalifikation med skriftlig indberetning.

d) Som c – men ingen oplagt målchance. Korrekt anvendelse af reglerne: Frikast og progressiv bestrafning.

Yderligere foranstaltninger efter en diskvalifikation med skriftlig indberetning (Regel 8:6, 8:10a og b)
Kriterierne for det højeste niveau af bestrafning er beskrevet i regel 8:6 (for ulovlige handlinger) og 8:10 (usportslig opførsel); se også regel 8:3, afsnit 2.

Da konsekvenserne af en bestrafning i henhold til regel 8:6 og 8:10 under kampen ikke afviger fra en bestrafning i henhold til regel 8:5 og 8:9, har IHF tilføjet følgende bestemmelse til begge regler:
Dommerne skal fremsende en skriftlig indberetning efter kampen, så de ansvarlige instanser kan beslutte, om der skal foretages yderligere foranstaltninger.

Denne supplerende bestemmelse bygger på det princip, at det er op til den ansvarlige instans at træffe bestemmelse om yderligere foranstaltninger. Det skal ikke fortolkes som et skøn fra de ansvarlige instanser, hvorvidt der tages yderligere foranstaltninger i forbindelse med en skriftlig indberetning. Det vil betyde en ændring af de fakta, som dommeren har set. Konsekvenser af en diskvalifikation skal ikke som foreskrevet af IHF meddeles på skrift.

Kriterier for en diskvalifikation med eller uden indberetning (regel 8:5, 8:6)
Følgende kriterier skal hjælpe med at skelne mellem regel 8:5 og regel 8:6.

a) Hvordan defineres “særlig hensynsløs”?
- Overfald og overfaldslignende situationer
- Hovedløse og uansvarlige handlinger uden fornemmelse af passende opførsel
- Uhæmmede tacklinger
- Ondsindede handlinger

b) Hvordan defineres “særlig farlig”?
- Handlinger mod en ubeskyttet modspiller
- Meget risikable og alvorlige handlinger, der er til fare for modspillerens helbred

c) Hvordan defineres “overlagte handlinger”?
- Forsætlige og bevidste, grove handlinger
- Forsætlige handlinger mod en modspillers krop alene med det formål at ødelægge modspillerens spil

d) Hvordan defineres “grove handlinger”
- Luskede og skjulte handlinger mod en uforberedt modspiller

e) Hvordan defineres “ikke på nogen måde relateret til spilsituationen”?
- Handlinger begået langt fra spilleren i boldbesiddelse
- Handlinger uden nogen tilknytning til spillet

 

Del 4

Markspiller, der træder ind i målfeltet (8:7f)
Hvis et hold, der spiller uden målmand, mister bolden, og en af holdets markspillere træder ind i sit holds målfelt for at opnå en fordel derved, skal han straffes progressivt.

At spytte (regel 8:9, 8:10a)
At spytte på nogen betragtes som en overfaldslignende handling og skal straffes i henhold til regel 8:10a (diskvalifkation med skriftlig indberetning). Differentiering mellem at spytte og ramme (bestrafning i henhold til regel 8:10) og at spytte uden at ramme (bestrafning i henhold til regel 8:9), som tidligere introduceret, forbliver uændrede.

Sidste 30 sekunder (regel 8:10c, 8:10d)
De sidste 30 sekunder af en kamp kan forekomme ved afslutningen på den ordinære spilletid (afslutningen af 2. halvleg) og i forbindelse med afslutningen på 2. halvleg på begge omgange af en eventuel forlænget spilletid. De sidste 30 sekunder af en kamp begynder, når uret viser 59:30 (eller 69:30, 79:30) eller 00:30 eller 09:30.

Ikke respektere korrekt afstand (regel 8:10c)
Ikke at respektere korrekt afstand i forbindelse med et kasts udførelse uden igangsætningsfløjt fører kun til diskvalifkation og straffekast, hvis kastet i kampens sidste 30 sekunder ikke kan udøres.

Hvis kastet er udført og blokeret af en spiller, der ikke holder korrekt afstand, skal progressiv bestrafning normalt også anvendes i forbindelse med de sidste 30 sekunder af en kamp, da bolden har forladt kasterens hånd (kastet udført), inden den berøres af en modspiller (se regel
15:2, afsnit 1).
Forsinkelse af kast med igangsætningsfløjt inden for kampens sidste 30 sekunder er derimod som udgangspunkt en overtrædelse, der henføres under regel 8.10c, som medfører diskvalifikation og et straffekast til modstanderholdet.

Hvis kampen er afbrudt i forbindelse med de sidste 30 sekunder på grund af en overtrædelse, der ikke direkte kan relateres til forberedelse eller udførelse af et kast (for eksempel fejlagtig udskiftning, usportslig opførsel fra udskiftningsområdet) gælder regel 8:10c også.

Diskvalifikation i løbet af de sidste 30 sekunder af en kamp (regel 8:10d)
I tilfælde af en diskvalifikation af en forsvarsspiller i henhold til regel 8:5 og 8:6 i løbet af de sidste 30 sekunder af kampen, er det kun overtrædelser af regel 8:6, der fører til en diskvalifikation med skriftlig indberetning og straffekast. Overtrædelser fra en forsvarsspiller i henhold til regel 8:5 i løbet af kampens sidste 30 sekunder fører til en diskvalifikation uden skriftlig indberetning og straffekast.

Opnå en fordel i løbet af de sidste 30 sekunder af en kamp (8:10d, sidste afsnit)
Dommerne skal afbryde spillet og dømme straffekast senest, når spilleren, der modtager en aflevering, ikke scorer et mål eller fortsætter spillet med yderligere en aflevering.
Regel 8:10d gælder, hvis overtrædelsen finder sted i spilletiden eller samtidigt med slutsignalet (regel 2:4, afsnit 1). I det tilfælde skal dommerne træffe en beslutning baseret på deres observationer af fakta (regel 17:11).

En diskvalifikation af en målmand i henhold til regel 8:5 – kommentarer – (forlade målfeltet) –fører til et straffekast i løbet af de sidste 30 sekunder af en kamp, hvis betingelserne i henhold
til 8:5, sidste afsnit, er opfyldt, eller der begås en overtrædelse i henhold til regel 8:6.

Udførelse af et indkast (regel 11:4)
Et indkast skal udføres i retning af banen som et kast, der passerer sidelinjen.

 

Del 5

Udførelse af et kast (regel 15)
Regel 15:7, afsnit 3, og regel 15:8 indeholder eksempler på mulige fejl ved udførelsen af et kast. At drible og lægge bolden på gulvet (for derefter at samle den op igen) er en overtrædelse på lige fod med, at bolden har kontakt med gulvet, når kastet bliver udført (undtagelse: Målkast)

I det tilfælde skal fejl ved kastenes udførelse behandles i overensstemmelse med regel 15:7 og 15:8 (korrektion eller bestrafning).

Diskvalificerede spillere/official (regel 16:8)
Diskvalificerede spillere og officials skal forlade banen og udskiftningsområdet straks, og det er ikke tilladt for dem at have nogen form for kontakt med holdet bagefter.
I det tilfælde, hvor dommerne eller observatøren opdager en overtrædelse begået af en
diskvalificeret spiller eller official efter kampen er genoptaget, skal der udfærdiges en skriftlig
indberetning.

Det er ikke muligt at give yderligere bestrafning i kampen til en spiller eller official i forhold til
ovennævnte. Deres opførsel kan ikke føre til en yderligere reduktion af antallet af spillere på
banen. Dette gælder også, hvis en diskvalificeret spiller indtræder på banen.

Tilskuere, der opfører sig på en måde, så det er til fare for spillerne (17:12)
Regel 17:12 (afbrydelse af en kamp) gælder også, hvis tilskuerne opfører sig på en måde, så
det er til fare for spillerne, for eksempel ved at bruge laserpenne eller kaste forskellige genstande mod spillerne. I det tilfælde, skal følgende foranstaltninger følges:
- hvis det er nødvendigt, afbrydes kampen øjeblikkeligt, og den genoptages ikke
- tilskuerne bliver bedt om at stoppe med at forstyrre spillerne
- hvis det er nødvendigt, bliver tilskuerne flyttet fra tilskuerpladserne, og kampen genoptages kun, når alle de tilskuere, der er blevet bedt om at flytte sig, har forladt hallen
- hjemmeholdet kan blive bedt om at udføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger
- skriftlig indberetning

Hvis bolden er ude af spil, når kampen afbrydes, gælder regel 13:3 i forbindelse med eventuel
genoptagelse af kampen.
Hvis kampen afbrydes i forbindelse med en oplagt målchance, gælder regel 14:1c.
I alle andre tilfælde skal der dømmes frikast til det hold, der var i boldbesiddelse og fra det sted,hvor bolden befandt sig, da kampen blev afbrudt.