LOVE

for

DJURSLANDS   

HÅNDBOLDDOMMERKLUB

 

§ 1. 

Klubbens navn er Djurslands Håndbolddommerklub og den er stiftet den 12. juni 1959.

Klubbens formål er at varetage dommerstandens interesser og højne dommernes kendskab til lovene igennem instruktion, foredrag og lignende. 

 

§ 2.

Klubben er upolitisk og kan ikke tage beslutninger, der står i modstrid til de af de håndboldspillende organisationers vedtagne bestemmelser og forandringer vedrørende spille- og turneringsreglementets forståelse.

 

§ 3. 

Optages som medlem aktive eller passive kan enhver, som overholder klubbens love og har bopæl i dommerklubbens område, - dog kan der optages medlemmer, som ikke har bopæl i området, efter godkendelse af bestyrelsen.

Æresmedlemmer er medlem uanset bopæl.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren, og udstedelse af evt. flyttebevis sker først, når økonomisk mellemværende med dommerklubben er bragt i orden.

 

§ 4.

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, således at klubben kan drives på et Økonomisk forsvarligt grundlag.

Kontingent opkræves 1 gang om året. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden en måned efter udsendelsen, kan vedkommende slettes som medlem.

Forfaldet kontingent til dommerklubben skal være betalt inden generalforsamlingen for at opnå stemmeret.

Der skal være differentiering af kontingentet for aktive og passive medlemmer.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

 

                                                                 §5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen (skiftevis 3 og 2 på valg hvert år), endvidere vælges 1 suppleant til bestyrelsen, og 1 revisor.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand og sekretær, dog kan kasseren vælges udenfor bestyrelsen.

Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

 

 

§5.1

Foreningen tegnes af formanden, kasseren samt et bestyrelsesmedlem. Er kasseren valgt udenfor bestyrelsen, så erstattes tegnings

 

 

§5.2

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningen medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

 

§5.3

Djursland håndbolddommerklub har indgået samarbejde med Randers- og Viborgs- håndbolddommerklubber.

Samarbejdet har til formål at iklæde dommere i kreds 4 i ens dommertøj m.v. med fælles sponsorer.

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra alle tre dommerklubber.

Regnskabet  fremlægges på generalforsamlingen for Djurslands Håndbolddommerklub.

Ved ophør af samarbejdet fordeles midlerne i sponsorudvalget i de 3 dommerklubber med 1/3 til hver.

 

§ 6. 

Formanden i Djurslands Håndbolddommerklub kan ikke samtidig bestride poster i JHF´s dommerudvalg eller JHF Kreds 4´s dommerudvalg, samtidig må der kun være 1. medlem fra Djurslands Håndbolddommerklub i JHF´s dommerudvalg og JHF Kreds 4´s dommerudvalg.

I tilfælde af sager vedrørende medlemmer af Djurslands Håndbolddommerklub er medlemmet af JHf ´s Dommerudvalg eller JHF Kreds 4´ dommerudvalg inhabil.

 

§ 7.

Den ordinære generalforsamling, der er dommerklubbens højeste myndighed, afholdes hvert år i februar måned.

Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse senest 3 uger forinden. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne før generalforsamlingen og afgøres ved simpel stemmeflertal, dog kræves der til forslag til lovændringer, at 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinære generalforsamlinger:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (skriftlig afstemning).

7. Valg af suppleant.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 

 

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt, samt når skriftlig ansøgning fremsættes til bestyrelsen af 1/3 af klubbens medlemmer og skal indkaldes af bestyrelsen inden en måned.

 

§ 9.

Såfremt et medlem overtræder klubbens love (udebliver fra en kamp) eller i øvrigt ved sin adfærd giver anledning dertil, har bestyrelsen ret til at ekskludere vedkommende.

 Et sådant medlem kan dog indanke eksklusionen for klubbens førstkommende generalforsamling, hvor den endelige afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

§ 10.

Forslag til opløsning af klubben skal angives på dagsordenen som et særligt punkt og er vedtaget, når mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Medlemmerne hæfter solidarisk for klubbens midler.

Klubbens formue og aktiver bliver fordelt efter anvisning af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2020.