Regel 8


Regelovertrædelser og usportslig optræden

Det er tilladt:
8:1 a) med åben hånd at spille bolden ud af hånden på enmodspiller;
b) at benytte bøjede arme for at opnå kropskontakt med en modspiller og på denne måde kontrollere og følge ham;
c) benytte kroppen til at spærre / screene for en modspiller i en kamp om positioner

Kommentar:
At spærre / screene betyder at forhindre en modspiller i at bevæge sig ind i et frit område.
Placeringen og fastholdelsen af en sådan screening skal foregå passivt i forhold til modspilleren - det samme gælder, når man bevæger sig væk fra screeningen igen. (se dog regel 8:2b)

Regelovertrædelser, der normalt ikke fører til personlig straf
(overvej dog beslutningskriterierne i 8:3a-d)


Det er ikke tilladt at:
8:2 a) rive eller slå bolden ud af hænderne på enmodspiller;
b) spærre / screene for en modspiller med arme, hænder eller ben, eller på anden vis bruge kroppen til at flytte ham eller skubbe ham væk. Heri er inkluderet farlig brug af albuer, både som startposition og i bevægelse;
c) omklamre eller fastholde en modspiller (i krop eller spilletøj), selvom han stadig er fri til at spille videre;
d) løbe eller springe ind i en modspiller.


Regelovertrædelser, der fører til personlig straf under regel 8:3-6
8:3 Forseelser, hvor handlingen hovedsageligt eller udelukkende errettet mod modspillerens krop, skal udløse en personligstraf.
Dette betyder, at udover et frikast eller straffekast, skal der også straffes progressivt, begyndende med en advarsel (16:1), herefter en 2 minutters udvisning (16:3b) og diskvalifikation (16:6d).

Til de mere alvorlige forseelser er der 3 yderligere bestrafningsniveauer med afsæt i følgende beslutningskriterier:
- Forseelser, der skal straffes med en direkte 2 minutters udvisning (8:4)
- Forseelser, der skal straffes med en diskvalifikation (8:5)
- Forseelser, der skal straffes med en diskvalifikation og en skriftlig indberetning (8:6)

Beslutningskriterier:
Ved vurderingen af, hvilken form for personlig straf, der er passende ved bestemte forseelser, anvendes følgende beslutningskriterier.
Disse kriterier benyttes i kombination alt efter, hvad der er relevant i den enkelte situation:

a) positionen, hvorfra spilleren begår forseelsen (frontalt, fra siden, bagfra)

b) kropsdelen, som forseelsen er rettet imod (overkrop, skudarm,ben, hoved / hals / nakke)

c) dynamikken i den ulovlige handling (intensiteten i den ulovlige kropskontakt og / eller en forseelse, hvor modspilleren er i fuldbevægelse)

d) effekten af den ulovlige handling:
- indvirkningen på krops- ogboldkontrollen;
- begrænsningen eller hindringen af bevægelsesfriheden;
- hindringen i en fortsættelse af spillet.
Ved bedømmelsen af forseelser er den pågældende spilsituation også relevant (fx skudsituation, løb ind i et frit område, situationer med løb i høj fart)

Forseelser, der skal udløse en direkte 2 minutters udvisning
8:4 Ved visse forseelser er straffen en direkte 2minutters udvisning, uanset om spilleren tidligere har modtaget enadvarsel.
Dette gælder især ved forseelser, hvor den skyldige spiller ikke tager hensyn til den fare forseelsen medfører for modspilleren (se også 8:5 og 8:6).
Med henhold til beslutningskriterierne under 8:3 kunne sådanne forseelser fx være:
a) forseelser, der begås med høj intensitet eller mod en modspiller,der løber hurtigt;
b) fastholdelse af modspilleren i længere tid eller ”riven ham omkuld”;
c) forseelser rettet mod hoved, hals ellernakke;
d) et hårdt slag mod kroppen eller skudarmen;
e) forsøg på at få modspilleren til at miste kropskontrollen
(fx ved at holde fast i foden / benet på en springende modspiller; se dog 8:5a);
f) i høj fart at løbe eller springe ind i en modspiller.

Forseelser, der skal straffes med diskvalifikation

8:5 En spiller, som angriber en modspiller på en måde, der bringer dennes helbred i fare, skal diskvalificeres (16:6a). Den særlige fare for modspillerens helbred opstår som følge af forseelsens høje intensitet - eller med det faktum, at modspilleren er fuldstændig uforberedt på forseelsen og derfor ikke kan beskytte sig imod den (se regel 8:5 kommentaren).
Som tillæg til kriterierne (nævnt i regel 8:3 og 8:4)anvendes følgende kriterier i bedømmelsen:
a) faktisk tab af kropskontrol i løb, i spring eller iskudfasen;
b) en særlig aggressiv handling rettet mod en del af modspillerens krop, særligt mod ansigt, hals eller nakke (intensiteten af kropskontakten);
c) den hensynsløse attitude, som den skyldige spiller udviser, da han begår forseelsen.

Kommentar:
Også en regelovertrædelse med en beskeden fysisk indvirkning kan være meget farlig og lede til alvorlige skader, hvis forseelsen sker på et tidspunkt, hvor modspilleren er i spring eller løber og derfor ude af stand til at beskytte sig selv.
I en sådan situation er det derfor risikoen for modspilleren og ikke intensiteten i kropskontakten, som bør afgøre, om det er rimeligt at anvende en diskvalifikation.


Målmanden
Dette gælder også i situationer, hvor målmanden forlader målfeltet for at opfange en aflevering til en modspiller. Her er det målmanden, der har ansvaret for at sikre, at der ikke opstår en situation, der er farlig for modspillerens helbred.

Målmanden skal diskvalificeres hvis:
a) han opfanger bolden, men hans bevægelse forårsager et sammenstød med modspilleren;
b) han hverken kan nå eller få kontrol over bolden, men forårsager et sammenstød med modspilleren.

Hvis dommerne i en af ovennævnte situationer er overbeviste om, at modspilleren ville have været i stand til at nå frem og gribe bolden, hvis det ikke havde været for målmandens ulovlige handling, skal de tildele ham et straffekast.

Diskvalifikation pga. en særlig hensynsløs,særlig farlig, overlagt eller grov handling
(med skriftlig indberetning)

8:6 Hvis dommerne finder en handling særlig hensynsløs, særlig farlig, overlagt eller grov, skal de fremsende en skriftlig indberetning efter kampen, så de ansvarlige instanser kan tage stilling til yderligere foranstaltninger.

Følgende indikationer og karakteristika kan anvendes som beslutningskriterier i supplement til de i regel 8:5 nævnte:
a) en særlig hensynsløs eller særlig farlig handling;
b) en overlagt eller grov handling, som ikke på nogen måde er relateret til spilsituationen.

Kommentar:
Hvis en forseelse under regel 8:5 eller 8:6 begås i kampens sidste 30 sekunder med det formål at forhindre en scoring, skal handlingen ses som ”særlig upassende usportslig opførsel” under regel 8:10d og straffes som sådan.

Usportslig opførsel, der udløser en personlig straf under regel 8:7-10

Verbale og nonverbale udtryk, som ikke er i overensstemmelse med den gode sportsånd, anses for usportslig opførsel. Dette gælder både for spillere og officials, såvel på banen som uden for banen. Ved bestrafningen af usportslig opførsel, grov usportslig opførsel og særlig upassende usportslig opførsel skelnes mellem

4 niveauer af handlinger:
- handlinger, der skal straffes progressivt(8:7);
- handlinger, der skal straffes med en direkte 2 minutters udvisning (8:8);
- handlinger, der skal straffes med en diskvalifikation(8:9);
- handlinger, der skal straffes med en diskvalifikation og en skriftlig indberetning (8:10).

Usportslig opførsel, der skal straffes progressivt

8:7 Handlingerne listet op nedenfor (a-f) er eksempler på usportslig opførsel, der skal straffes progressivt - begyndende med enadvarsel:

a) protester mod dommerafgørelser eller verbale / nonverbale handlinger med det formål at påvirke endommerafgørelse;
b) chikane mod en modspiller eller holdkammerat med ord og fagter, eller råb efter en modspiller for at distrahere ham;
c) forsinke udførslen af et formelt kast tildelt modspillerne ved ikke at overholde 3-meters afstand til kasteren;
d) forsøg på - vha. skuespil - at vildlede dommerne mht. en modspillers handlinger eller overdrive effekten af en handling for at fremprovokere et spilstop eller en uretfærdig straf til en modspiller;
e) aktivt at blokere et skud eller en aflevering med foden eller underbenet; rent refleksagtige bevægelser, såsom at samle benene, skal dog ikke straffes (se også regel 7:8);
f) gentagne gange at bevæge sig ind i målfeltet af taktiskeårsager.

Usportslig opførsel, der skal straffes med en direkte 2 minutters udvisning

8:8 Visse former for usportslig opførsel anses i deres natur for mere alvorlige og skal derfor straffes med en direkte 2 minutters udvisning, uanset om pågældende spiller eller official tidligere har modtaget enadvarsel.

Disse indbefatter:
a) højlydte protester med voldsomme fagter eller provokerende adfærd;
b) episoder, hvor der dømmes imod holdet i boldbesiddelse, og spilleren, der har bolden, ikke straks gør den ”fri” for modspillerholdet ved at slippe den eller lægge den på gulvet;
c) blokering af / hindre adgangen til en bold, der er havnet i udskiftningsområdet.

Grov usportslig opførsel, der skal straffes med en diskvalifikation

8:9 Visse former for usportslig opførsel anses for så alvorlige, at de skal straffes med en diskvalifikation.

Følgende er eksempler på en sådan opførsel:
a) demonstrativt at kaste eller slå bolden væk efter en dommerafgørelse;
b) hvis målmanden demonstrativt nægter at prøve at redde et straffekast;
c) forsætligt at kaste bolden efter en modspiller under et spilstop.
Hvis dette gøres med stor kraft og inden for en kort afstand, er det dog mere passende at anse det som en ”særlig hensynsløs handling” se regel 8:6
d) hvis en straffekastskytte rammer målmanden ihovedet.
Forudsætningen for en diskvalifikation i denne situation er, at målmanden ikke bevæger sit hoved i retning af bolden.
e) hvis en frikastskytte rammer en forsvarsspiller i hovedet.
Forudsætningen for en diskvalifikation i denne situation er, at forsvarsspilleren ikke bevæger sit hoved i retning af bolden;
f) en hævnakt efter selv at have været offer for enforseelse.

Kommentar:
Ved et straffekast eller et frikast er det skyttens ansvar ikke at bringe målmanden
eller forsvarsspilleren i fare.

Diskvalifikation pga. særlig upassende usportslig adfærd
8:10 Hvis dommerne klassificerer en adfærd som særlig usportslig, skal de bestraffe som nedenfor anført

I tilfælde af overtrædelser som nævnt i eksemplerne a og b, skal dommerne efter
kampen udfærdige en skriftlig indberetning, så de ansvarlige instanser kan
beslutte, om der skal foretages yderligere foranstaltninger.
a) fornærmende eller truende adfærd over for en anden person, fx dommer, tidtager/sekretær, observatør, holdofficial, spiller, tilskuer; opførslen kan være verbal eller nonverbal (fx ansigtsudtryk, fagter, kropssprog eller kropskontakt);

b) (I) hvis en holdofficial blander sig i spillet på selve banen eller fra udskiftningsområdet eller (II) hvis en spiller forhindrer en oplagt målchance, - enten ved ulovligt at gå ind på banen (regel 4.6) eller gribe ind fra udskiftningsområdet;

I tilfælde af overtrædelser som nævnt i eksemplerne c og d skal der udover diskvalifikation dømmes straffekast til modstanderholdet. Indeholder overtrædelserne forseelser, der kan henføres under regel 8:6, 8:10a eller 8:10b, skal dommerne efter kampen udfærdige en skriftlig indberetning, så de ansvarlige instanser kan beslutte, om der skal foretages yderligere

c) hvis bolden er ude af spil i kampens sidste 30 sekunder, og en spiller eller holdofficial forhindrer eller forsinker modspillerne i udførelsen af et kast for at hindre dem i at skyde på mål eller opnå en klar scoringsmulighed, skal den skyldige spiller/holdofficial diskvalificeres, og et straffekast skal tilkendes modstanderholdet.
Dette omhandler alle former for indblanding (fx med kun begrænset fysisk handling, opfange en aflevering, forstyrre gribningen af en bold, ikke slippe bolden);

d) hvis bolden er i spil i kampens sidste 30 sekunder, og modspillerne
a) ved en spillers overtrædelse af regel 8:5, 8:6, 8:10a eller 8.10b
b) ved en holdofficials overtrædelse af regel 8:10a eller 8:10b
forhindrer holdet i boldbesiddelse i at skyde på mål eller opnå en klar scoringsmulighed, skal den skyldige spiller eller holdofficial diskvalificeres, og der skal dømmes straffekast til modstanderholdet. Hvis spilleren, som overtrædelsen begås mod, eller en medspiller scorer et mål, før spillet bliver afbrudt, skal der ikke dømmes straffekast.

Præcisering til 8:5 - Målmanden

En målmand, der træder på banen under en indskiftning, er at betragte som en markspiller, indtil han betræder sit målfelt. Forårsager han herunder et sammenstød med en modspiller, skal niveauet af straf vurderes i henhold til beslutningskriterierne.

vh. 

Jørn Møller Nielsen

27-9-2017