Regel 7


Hvordan bolden må spilles og passivt spil

At spille bolden
Det er tilladt:
7:1 at kaste, gribe, stoppe, støde eller slå til bolden vha. hænder, (åbne eller knyttede) arme, hoved, krop, lår og knæ;

7:2 at fastholde bolden i indtil 3 sekunder, også når den ligger på gulvet (13:1a);

7:3 at tage højst tre skridt med bolden (13:1a).
Et skridt er udført, når:
a) en spiller, som står med begge fødder på gulvet, løfter en fod og igen sætter den til gulvet, eller bevæger en fod fra et sted til etandet;
b) en spiller berører gulvet med den ene fod, mens han griber bolden og derpå sætter den anden fod på gulvet;
c) en spiller efter et spring berører gulvet med den ene fod og derpå udfører et spring på samme fod eller berører gulvet med den andenfod;
d) en spiller efter et spring lander på gulvet med begge fødder samtidigt og derpå løfter den ene fod og sætter den til gulvet igen eller bevæger en fod fra et sted til et andet.


Kommentar
Hvis den ene fod flyttes fra et sted til et andet, og den anden fod “slæbes” efter, er der kun taget et skridt.
Det tæller ikke for et skridt, hvis en spiller falder med bolden på gulvet, glider og så rejser sig op og spiller bolden. Dette gælder også, hvis en spiller kaster sig efter bolden, får den under kontrol og rejser sig op for at spille den videre.


7:4 såvel stående som under løb at:
a) studse bolden en enkelt gang mod gulvet og gribe den igen med en eller begge hænder;
b) drible med bolden ved gentagne gange at studse den mod gulvet med én hånd og derpå gribe den eller samle den op igen med en eller begge hænder;
c) trille bolden gentagne gange på gulvet med en hånd, få kontrol over den og derefter samle den op med en eller begge hænder.

Så snart bolden derefter fastholdes med en eller begge hænder, skal den spilles videre inden 3 sekunder og efter højst tre skridt (13:1a).
En studsning eller dribling betragtes som påbegyndt, når spilleren med en hvilken som helst del af kroppen berører bolden og dirigerer den mod gulvet.
Efter bolden har berørt en anden spiller eller målrammen, har spilleren lov til igen studse, drible eller gribe den (se dog 14:6).


7:5 at føre bolden fra den ene hånd til den anden;

7:6 at spille bolden videre i knælende, siddende ellerliggende stilling, hvilket indebærer, at det er tilladt at udføre et kast i en sådan stilling, hvis betingelserne i regel 15:1 er opfyldt, dvs. at en fod skal være i konstant berøring med gulvet.


Det er ikke tilladt at:
7:7 berøre bolden mere end én gang, efter atbolden er kommet under kontrol, med mindre den i mellemtiden har berørt gulvet, en anden spiller eller målrammen (13:1a).
Det skal dog ikke straffes, hvis spilleren ”fumler” med bolden i forsøget på at bringe den under kontrol.

7:8 berøre bolden med fod eller underben, undtagen når den erblevet kastet på spilleren af en modspiller (13:1a-b – se også8:7e).

7:9 Hvis bolden berører en dommer på banen, skal spillet fortsætte.

7:10 Hvis en spiller med bolden bevæger sig uden for spillepladsen med en eller begge fødder (mens bolden stadig er inde på spillepladsen) – fx. for at komme rundt om en forsvarsspiller, skal der dømmes frikast til modspillerne (13.1a).
Hvis en spiller fra det hold, der er i boldbesiddelse forlader banen uden bold, skal dommerne opfordre spilleren til at vende tilbage til banen.
Hvis spilleren ikke efterkommer det, eller hvis denne forseelse gentager sig af det samme hold, skal der dømmes frikast til modspillerne (13:1a) uden yderligere varsel. Sådanne forseelser giver ikke nogen personlig straf efter regel 8 og 16.

Passivt spil

7:11 Det er ikke tilladt at anvende passive spillemetoder uden at gøre noget synligt forsøg på at angribe eller skyde på mål. Tilsvarende er det ikke tilladt gentagne gange at forsinke udførelsen af opgiverkast, frikast eller eget holds målkast (se fortolkning 4).

Dette betragtes som passivt spil, hvilket skal straffes med et frikast mod det hold, som er i besiddelse af bolden med mindre den passive tendens ophører (13:1a).
Frikastet tages fra det sted, hvor bolden befandt sig, da spillet blev afbrudt.

7:12 Når dommerne iagttager en mulig tendens til passivt spil, vises forvarselstegnet (dommertegn 17). Dette giver holdet i boldbesiddelse mulighed for at ændre angrebsform for at undgå at miste bolden. Hvis angrebsmetoden ikke ændres, efter at forvarselstegnet er blevet vist, kan dommerne på et hvilket som helst tidspunkt dømme for passivt spil. Hvis det angribende hold ikke afslutter mod mål efter maksimalt 6 afleveringer, skal der dømmes frikast til det forsvarende hold (13:1a, procedure og undtagelser se fortolkning 4, afsnit D). Dommernes afgørelse omkring antallet af afleveringer er truffet på baggrund af deres
situationsbedømmelse eller deres skøn og kan derfor ikke appelleres.
Under særlige omstændigheder (fx. bevidst at undlade at udnytte en oplagt målchance) kan dommerne også dømme frikast (passivt spil) mod holdet i boldbesiddelse uden noget forudgående forvarselstegn.