Regel 4


Holdet, udskriftning og udstyr

Holdet
4:1 
Et hold består af indtil 14 spillere.

Af disse har kun syv spillere lov til at befinde sig på banen samtidigt. De øvrige spillere er udskiftningsspillere.
Den spiller, der optræder som målmand, kan under iagttagelse af regel 4:4 og 4:7 til enhver tid indsættes som markspiller, ligesom en markspiller til enhver tid kanindsættes som målmand, såfremt han er iført en målmandstrøje eller enovertrækstrøje i samme farve som målmandstrøjen.
Hvis et hold spiller uden målmand, er det tilladt at spille med højst 7 markspillerepå banen på samme tid (se regel 4:7, 6:1, 6:2c, 6:3, 8:7f, 14:1a)
Regel 4:4-4:7 skal iagttages i forbindelse med udskiftning af en målmand med enmarkspiller.
Et hold skal have mindst fem spillere spilleklar på banen ved kampens start.
Antallet af spillere på et hold kan under hele kampen, inklusive dens eventuelle forlængelser, forøges til 14.
Selv om antallet af spillere på banen reduceres til under fem under kampen, kan spillet fortsætte. Det er dommernes opgave at afgøre, hvis og hvornår kampeni givet fald skal afbrydes endeligt (17:12).

 

4:2 Et hold kan anvende til og med fire holdofficials under en kamp.

Sådanne holdofficials kan ikke udskiftes under kampens forløb.
En af de pågældende skal optræde som «holdansvarlig».
Kun denne har lov til at henvende sig til tidtagerbordet og i givet fald til dommerne (se dog fortolkning 3: Team Time-Out).
En holdofficial må almindeligvis ikke betræde banen under kampen.
En overtrædelse af denne regel skal straffes som usportslig optræden (8:7, 16:1b, 16:3d og 16:6c). Spillet genoptages med et frikast til modspillerne (13:1a-b,fortolkning 7.)
Den «ansvarlige holdofficial» skal sikre, at ingen andre personer end de (maximaltfire) påførte officials og de påførte spillere, som har lov til at deltage (se 4:3), er til stede i udskiftningsområdet. En overtrædelse af dette betyder progressiv bestrafning af den «ansvarlige holdofficial» (16:1b, 16:3d og 16:6c).

 

4:3 En spiller eller en holdofficial er deltageberettiget, hvis han ved kampens igangsætning er til stede og påført i kamprapporten (påholdkortet).

Spillere og holdofficials, som først ankommer efter kampens start, kan opnå deltageberettigelse ved tidtagerbordet og må i givet fald påføres kamprapporten.
En deltageberettiget spiller har til enhver tid lov til at indtræde på banen gennem sit eget holds udskiftningsområde (under iagttagelse af 4:4 og 4:6).

Den «ansvarlige holdofficial» har ansvaret for, at kun deltageberettigede indtræder på banen. En overtrædelse skal straffes som usportslig optræden af den «ansvarlige holdofficial» (13:1a-b, 16:1b, 16:3d og 16:6c; fortolkning 7).

 

Udskiftning af spillere
4:4 
Udskiftningsspillere kan når som helst indsættes under hele kampen, og så ofte det ønskes (se dog regel 2:5) uden at melde sig til tidtager/ sekretær, såfremt de spillere, der skal udskiftes, har forladt banen korrekt(4:5).

De i udskiftningen involverede spillere skal altid forlade banen / henholdsvis indtræde på banen over eget holds udskiftningslinje (4:5). Dette gælder også for udskiftning af målmænd. (4:7 og 14:10).
Udskiftningsreglerne gælder også under en Time-Out, men ikke under en Team Time-Out.


Kommentar
Formålet med begrebet ’udskiftningslinje’ er at sikre en rimelig god og korrekt udskiftning. Det er ikke meningen at fremkalde bestrafninger i andre situationer, 
hvor en spiller overtræder side- eller baglinjen og uden nogen intention om at skaffe sig en fordel (fx. for at drikke vand eller tørre sig) eller forlader banen på i øvrigt sportslig måde lidt uden for 15 cm-linjen efter at være blevet idømt en udvisning)

Taktisk og ulovlig udtræden af banen er behandlet særskilt i regel 7:10.


4:5 En fejlagtig udskiftning skal straffes med en udvisning af den skyldige spiller.

Hvis mere end én spiller fra samme hold gør sig skyldig i fejlagtig udskiftning i samme situation, skal kun den spiller, der først begår en forseelse, straffes herfor.
Spillet genoptages med et frikast til modspillerne (13:1a-b, fortolkning 7).

 

4:6 Hvis en overtallig spiller indtræder på banen uden en udskiftning, eller hvis en udskiftningsspiller ulovligt griber ind i spillet fra udskiftningsområdet, skal den skyldige spiller straffes med en udvisning. Derfor må hans holds antal af spillere på banen reduceres med en spiller i de næste 2 minutter.

Hvis en udvist spiller indtræder på banen under afsoning af sin udvisningsperiode, skal han idømmes en ny udvisning, som begynder, når spillet genoptages, og holdet skal reduceres yderligere i resten af den første udvisningsperiode.
Spillet genoptages i begge tilfælde med et frikast til modspillerne (13:1a-b, se fortolkning 7).

 

Udstyr

4:7 Alle markspillere på et hold skal bære ensspilledragter.

Sammensætningen af farver og design for de to holds spilledragter skal tydeligtadskille sig fra hinanden. Alle spillere, der benyttes som målmænd på et hold, skal bære den samme farve og en farve, som adskiller dem fra begge holds markspillere og fra modspillerholdets målmand / målmænd(17:3).

4:8 Spillerne skal bære numre på spilletrøjen, der på ryggen skal være mindst 20 cm og på brystet mindst 10 cm høje. Numrene skal på rygsiden placeres centreret både i vandret og lodret plan, i det lodrette tages der dog hensyn til spillerens højde.

De anvendte numre bør være fra 1 til 99.
En spiller, som veksler mellem at være markspiller og målmand, skal bære samme nummer i begge tilfælde.
Numrenes farve skal være i klar kontrast til spilletrøjens farve(r) og design.


Dansk kommentar:
Hvis en spiller, der fungerer som målmand, benytter et specielt målmandovertræk over en markspillertrøje, skal dette være af samme farve som benyttes af holdets målmænd og mindst være et hals- og ærmeløst overtræk uden andre åbninger end til hals og arme.
Hvis det er forsynet med eget nummer, skal dette være identisk med det nummer, 
som spilleren er påført med i kamprapporten/ på holdkortet, - hvis ikke, skal spillertrøjens rygnummer være synligt ved benyttelse af et gennemsigtigt (homogent og finmasket) materiale.

Anvendelse af afsmittelige klæbemidler på fingre eller bold er tilladt, hvis ikke andet fremgår af propositionerne for den pågældende kamp eller turnering.
Overtrædelse straffes som usportslig optræden og medfører en udvisning.
En gentagen overtrædelse straffes som grov usportslig optræden.


4:9 Spillerne skal bære sportssko, der egner sig til håndbold (på det givne underlag).

Det er ikke tilladt at bære genstande, som kan være farlige for andre spillere.
Dette indebærer for eksempel hovedbeskyttelse, ansigtsmaske, armbånd, ure, ringe, synlig piercing, halsbånd eller -kæder, øreringe, briller uden mulighed for fastgørelse, briller uden fast stel eller andre genstande, som kan være farlige(17:3).
Spillere, som ikke følger disse bestemmelser, kan ikke få tilladelse til at deltage i kampen, før de har rettet eventuelle fejl.
Flade ringe, mindre øreringe og synlig piercing vil være tilladte, hvis de er tapet over på en sådan måde, at de ikke udgør en fare for andre spillere.
Hårbånd, tørklæder og anførerarmbind er tilladt, såfremt de er fremstillet af blødt, elastisk materiale.
Den ansvarlige holdofficial bekræfter med sin underskrift på kamprapporten/ved den elektroniske spillerregistrering før kampen er begyndt, at alle spillereanvender korrekt udstyr. Hvis dommerne jf. Regel 4:9, efter kampen er begyndt, bemærker ulovligt udstyr, skal den anvarlige holdofficial straffes progressivt, og spilleren, som det vedrører, skal forlade banen, indtil fejlen er rettet.
Hvis et hold er i tvivl om udstyrets lovlighed, skal den ansvarlige holdofficial kontakte dommerne eller observatøren før kampstart.

 

Skadede spillere
4:10 
En spiller, som bløder eller har blod på kroppen eller spilletøj, skal øjeblikkeligt forlade banen (ved normal udskiftning) for at få stoppet blødningen.

Såret skal afdækkes og kroppen og spilletøjet rengøres, før spilleren igen må benyttes på banen.
En spiller, som ikke følger dommernes instruktioner i forbindelse med disse forholdsregler, skal straffes for usportslig optræden (8:7, 16:1b og 16:3d).

4:11 Hvis en spiller kommer til skade, kan dommerne (ved at anvende dommertegn 15 og 16) give tilladelse til, at to af de personer, som er berettiget til deltagelse(se 4:3), kan betræde banen under en Time-Out med den specifikke opgave at assistere en spiller fra deres eget hold.

Efter at have modtaget assistance på banen, skal spilleren forlade banen øjeblikkeligt. Han har først tilladelse til at genindtræde på banen, efter holdets tredje angreb er afsluttet (fremgangsmåde og undtagelser se fortolkning 8).
Uanset antallet af angreb, kan spilleren genindtræde på banen, når kampen fortsætter efter afslutningen på en halvleg. Hvis en spiller genindtræder på banen for tidligt, skal han straffes jf. Regel 4:4-4:6.
Bemærk: Nationale forbund har tilladelse til at suspendere regel 4:11, 2. afsnit, i børne- og ungdomsrækker.
Hvis yderligere personer indtræder på banen, betragtes det som ulovlig indtræden.
Såfremt det drejer sig om en spiller, straffes det efter regel 4:6 og 16:3a, - hvis det drejer sig om en official efter regel 4:2, 16:1b, 16:3b og 16:6c.
En person som har fået tilladelse til at indtræde på banen, men som i stedet for at assistere den tilskadekomne spiller giver instruktioner til spillere eller nærmer sig modspillere eller dommere, er skyldig i usportslig optræden (16:1b, 16:3d og 16:6c) og straffes herfor.