Regel 18


Tidtageren og sekretæren

18:1 Principielt har tidtageren hovedansvaret for kontrol af spilletiden, Time-Outs og udvisningstiden for udviste spillere.

Tilsvarende har sekretæren hovedansvaret for holdenes navnelister, kamprapporten, anmeldelse af spillere, som ankommer efter kampens begyndelse, og indtræden af spillere, der ikke er deltageberettigede. (Se reglement for udskiftningsområdet, pkt. 4.)

Dansk kommentar:
Sekretæren har udover ovenstående også ansvaret for skriftligt at fastholde det sted på banen, hvor bolden befandt sig på det tidspunkt, hvor tidtageren eller observatøren afbrød spillet med en Time-Out eller en Team Time-Out.
Det er især vigtigt, hvis spillet ikke bliver standset øjeblikkeligt af dommerne.

Andre opgaver som kontrol af antallet af spillere og holdofficials i udskiftningsområdet og udskiftning af spillere (fra og til banen) anses for fælles ansvarsområder.

Sædvanligvis er det kun tidtageren (og observatøren, hvis en sådan benyttes), der har lov til at afbryde kampen, hvis dette skulle vise sig nødvendigt.

Se også fortolkning 7 angående egnede arbejdsmetoder for indgriben fra sekretærens og tidtagerens side, når de skal udføre deres over for nævnte ansvarsområder.

Dansk kommentar:
Sekretæren skal i kamprapporten for en spiller, der diskvalificeres som følge af sin tredje udvisning, påføre både tre udvisninger og diskvalifikationen.
Hvis en spiller idømmes flere udvisninger end de nævnte, skal der fortsat kun fremgå tre udvisninger og en diskvalifikation, da den yderligere straf regnes for en holdstraf.

18:2 Hvis der ikke er noget offentligt tidtagningsanlæg til rådighed, skal tidtageren holde begge holds «ansvarlige holdofficials» underrettet om, hvor megen spilletid, der er blevet gennemført, eller hvor megen, der resterer, - specielt efter udløbet af en Time-Out.

Hvis der ikke er noget offentligt tidtagningsanlæg med automatisk slutsignal til rådighed, har tidtageren ansvaret for at give slutsignal ved slutningen af hver halvleg (se regel 2:3).
Hvis det offentlige tidtagningsanlæg ikke er i stand til at vise udvisningstiden (mindst tre pr. hold under IHF-kampe) skal tidtageren opstille et kort på tidtagerbordet, der viser udløbstiden for hver udvisning samt spillerens nummer.

Dansk regel
Dommerne, observatøren, sekretæren og tidtageren, holdofficials og spillerne er forpligtet til at have et grundigt kendskab til spillereglerne og at anvende dem i sportslig ånd og på sportslig måde.