Regel 17


Dommerne

17:1 To ligeberettigede dommere skal ledekampen.
De assisteres af en tidtager og en sekretær.

Dansk kommentar:
Tidtager- og sekretæropgaver kan varetages af en person.

17:2 Dommernes rettigheder og forpligtelser over for spillere og holdofficials begynder i det øjeblik, hvor de betræder det pågældende idrætsanlæg og varer, til de igen forlader det.

17:3 Dommerne er ansvarlige for at kontrollere bane, mål og bolde inden kampens start. De afgør desuden med hvilke bolde, kampen skal gennemføres (regel 1 og 3:1).

Dommerne skal også sikre sig, at begge hold er til stede iført reglementeret spilletøj.

De kontrollerer kamprapporten og spillernes udstyr.

De skal også sikre sig, at antallet af spillere og holdofficials i udskiftningsområdet er inden for de tilladte rammer og sikre sig tilstedeværelsen og identiteten af en «ansvarlig holdofficial» for hvert hold.
Enhver uoverensstemmelse skal korrigeres (4:1-2 og 4:7-9).

17:4 Den ene dommer gennemfører lodtrækningen indenkampen.
Lodtrækningen overværes af den anden dommer og de to holds «ansvarlige holdofficials».
Disse kan dog erstattes af en anden holdofficial eller en spiller (fx anføreren) (10:1).

17:5 Hele kampen skal principielt ledes af de samme dommere.
Det er deres ansvar at sikre sig, at kampen gennemføres i overensstemmelse med spillereglerne, og de skal straffe enhver regelovertrædelse (undtagen 13:2 og 14:2).
Hvis én af dommerne bliver ude af stand til at fuldføre kampen, skal den anden dommer fortsætte kampen som enedommer.

(Ved IHF- og kontinentale turneringer behandles denne situation i overensstem-
melse med de pågældende turneringsbestemmelser.)

Dansk kommentar:
Turneringskampe skal principielt altid gennemføres. Hvis en udpeget dommer eller begge de udpegede dommere ikke er mødt op, når kampen skal begynde, eller der fejlagtigt ikke er blevet ansat dommer(e) til den pågældende kamp, samt såfremt en fungerende dommer er ude af stand til at fortsætte sit virke i en påbegyndt kamp, er det den på stedet fungerende turneringsleders, eller i dennes fravær den i turneringsplanen førstnævnte forenings pligt at udpege dommer(e) efter nedenstående retningslinjer:

I kampe med to dommere:
a) Hvis den ene af de to udpegede dommere ikke er mødt op, når kampen skal begynde, skal den ansvarlige forsøge at finde én på stedet, der efter hans mening kan danne par med den fremmødte. Hvis det ikke lykkes at finde en sådan 
dommer, skal den udpegede, tilstedeværende dommer dømme kampen som enedommer. Selv om den manglende, anden dommer indfinder sig efter kampens begyndelse, må han ikke indtræde som dommer i kampen.

b) Hvis ingen af en kamps to dommere er til stede, når kampen skal begynde, skal den ansvarlige udpege et nyt dommerpar til at lede kampen. Kan der kun skaffes én dommer, skal kampen gennemføres med denne som enedommer. Selv om den ene eller begge dommere indfinder sig efter kampens begyndelse, må de(n) pågældende ikke indtræde som dommer(e) i kampen. (Skulle der under kampen blive brug for en reservedommer, bortfalder indskrænkningen).
c) Hvis den ene af to fungerende dommere under en igangsat kamp bliver ude af stand til at gennemføre kampen som dommer, skal den anden fortsætte kampen som enedommer.

I kampe med én dommer:
d) Til kampe, hvortil der kun er udpeget én dommer, og denne dommer ikke har indfundet sig, skal den ansvarlige udpege én dommer til at lede kampen.
Hvis en enedommer bliver ude af stand til at fortsætte som dommer under en igangsat kamp, skal den på stedet ansvarlige udpege én dommer, der skal lede kampen færdig.

17:6 Hvis begge dommere fløjter for en forseelse og er enige om hvilket hold, der skal straffes, men har afvigende opfattelse af den straf, der skal idømmes, skal den strengeste straf være gældende.

17:7 Hvis begge dommere fløjter for en forseelse, eller bolden er ude af banen, og de to dommere har forskellig opfattelse af, hvilket hold bolden skal tildeles, skal en fælles afgørelse, som dommerne når frem til efter at have drøftet det med hinanden, være gældende. Hvis dommerne ikke bliver enige om en fælles afgørelse, skal banedommerens opfattelse være gældende.

En Time-Out er her obligatorisk. Efter drøftelsen mellem dommerne skal spillet genoptages efter et dommerfløjt og et tydeligt igangsætningstegn fra dommerne (2:8d, 15:5).

17:8 Begge dommere er ansvarlige for at kontrollere målregnskabet.
De skal også notere advarsler, udvisninger og diskvalifikationer.

17:9 Begge dommere er ansvarlige for kontrol af spilletiden. Hvis der er tvivl om den nøjagtige spilletid, træffer de en fælles beslutning herom (se også 2:3).

17:10 Dommerne er ansvarlige for efter kampen at sikre sig, at kamprapporten / holdkortet er udfyldt korrekt.

Diskvalifikationer af den slags, der er nævnt i regel 8:6 og 8:10 skal påføres kamprapporten.

17:11 Dommernes afgørelser på baggrund af deres situationsbedømmelser eller deres skøn kan ikke appelleres.
Protester kan kun nedlægges mod afgørelser, der ikke er i overensstemmelse med spillereglerne.
Under kampen har kun “den ansvarlige holdofficial” (- det kan også være en spiller) ret til at henvende sig til dommerne.

17:12 Dommerne har ret til at afbryde en kamp midlertidigt eller endeligt.
Der skal gøres alle mulige bestræbelser for at fortsætte kampen, før der tages beslutning om at afbryde den endeligt.

17:13 Den sorte kampdragt er primært forbeholdt dommerne.

17:14 Dommerne og observatørerne kan anvende headset til intern kommunikation.

Regler for brug af denne kommunikationsform bestemmes af de respektive forbund.