Regel 16


Personlige straffe og holdstraffe

Advarsel
16:1 En advarsel er den passende straf for:
a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og16:6d);
b) usportslig opførsel, som skal straffes progressivt (8:7).

Kommentar:
En spiller bør ikke gives mere end én advarsel, og et holds spillere bør ikke gives mere end tre advarsler i alt. Derefter bør straffen mindst være en udvisning;
En spiller, der allerede har fået en udvisning, bør ikke efterfølgende få en advarsel. Der bør ikke gives mere end en advarsel til officials på et hold.

16:2 Dommeren skal tilkendegive advarslen til den skyldige spiller eller holdofficial samt informere tidtagerbordet om advarslen ved at holde et gult kort op i strakt arm (Dommertegn13).

Udvisning
16:3 En udvisning er den passende straf for:
a) fejlagtig udskiftning, hvis en yderligere spiller træder ind på banen, eller hvis en spiller griber ind i spillet fra udskiftningsområdet (4:5-6);se dog regel 8:10b (II);
b) overtrædelser som nævnt i 8:3, hvis spilleren og/eller hans hold allerede har modtaget det maksimale antal advarsler (se 16:1 - Kommentar);
c) overtrædelser som nævnt i 8:4;
d) usportslig optræden af en spiller som nævnt i 8:7, hvis spilleren og / eller hans hold allerede har modtaget det maksimale antaladvarsler (se 16:1 - kommentar)
e) usportslig optræden af en holdofficial som nævnt i 8:7, hvis én af holdets officials allerede har modtaget en advarsel
f) usportslig opførsel af en spiller eller holdofficial under 8:8; se også 4:6;
g) som en konsekvens af en diskvalifikation af en spiller eller holdofficial (16:8, 2. afsnit, se dog 16:11b);
h) usportslig optræden af en spiller, der netop er blevet udvist, før spillet igen er fløjtet i gang (16:9a).

Kommentar:
Det er ikke muligt at give mere end én 2 minutters udvisning til officials på et hold.
Når en holdofficial får en 2 minutters udvisning i henhold til regel 16:3d-e, kan denne forblive i udskiftningsområdet og udføre sine funktioner, mens antallet af spillere på banen skal reduceres i 2 minutter. Holdet afsoner straffen.

16:4 Efter at have fløjtet Time-Out skal dommeren tydeligt markere udvisningen til den pågældende spiller eller holdofficial og informere tidtagerbordet vha. det foreskrevne dommertegn, dvs. en strakt arm med to fingre (dommertegn 14).

16:5 En udvisning gælder altid for 2 minutters spilletid. Den tredje udvisning til den samme spiller betyder også, at han efterfølgende skal diskvalificeres(16:6d).

Den udviste spiller har ikke lov til at deltage i spillet under sin udvisningsperiode, og holdet har i udvisningsperioden ikke lov til at erstatte ham på banen.

Udvisningsperioden begynder med dommernes fløjt for genstart af spillet.

En udvisningsperiode fortsættes i 2. halvleg, hvis den ikke er udløbet ved afslutningen af 1. halvleg. Det samme gælder ved overgang fra normal spilletid til forlængelser og under forlængelser. Såfremt en udvisning efter afslutning af forlængelserne endnu ikke er udløbet, har en sådan spiller i overensstemmelse med regel 2:2 ́s kommentar ikke lov til at deltage i en eventuel straffekastrunde.

Diskvalifikation
16:6 En diskvalifikation er den passende straf for:
a) forseelser under regel 8:5 og 8:6;
b) grov usportslig opførsel under regel 8:9 og særlig upassende usportslig adfærd under regel 8:10 af en spiller eller holdofficial, hvad enten det er på eller uden for banen;
c) usportslig optræden under regel 8:7 af en hvilken som helst officials på et hold, efter at de tidligere kollektivt har fået både en advarsel og en 2 minutters udvisning i overensstemmelse med regel 16:1b og 16:3d-e;
d) som konsekvens af samme spillers 3. udvisning(16:5);
e) betydelig eller gentagen usportslig opførsel under en straffekastrunde, hvis
kampen skal afgøres ved straffekast (regel 2:2 og16:10).

16:7 Efter at have givet Time-Out skal dommerne tydeligt tilkendegive diskvalifikationen til den skyldige spiller eller holdofficial og informere tidtagerbordet ved at holde et rødt kort op i strakt arm (dommertegn13).

16:8 En diskvalifikation af en spiller eller holdofficial gælder altid forden resterende spilletid. Spilleren eller pågældende holdofficial skal straks forlade banen og udskiftningsområdet. Derefter er det ikke tilladt spilleren eller den pågældende holdofficial at have nogen form for kontakt med holdet, før kampen er afsluttet.

Diskvalifikationen af en spiller eller en holdofficial på eller uden for banen i spilletiden medfører altid en 2 minutters udvisning til holdet.

Dette indebærer, at holdets antal af spillere på banen skal reduceres med én spiller (16:3f).
Reduceringen på banen skal dog være af 4 minutters varighed, hvis spilleren er blevet diskvalificeret under omstændigheder som angivet i regel 16:9b-d.

En diskvalifikation reducerer antallet af et holds disponible spillere eller holdofficials (bortset fra regel 16:11b).

Holdet må imidlertid forøge antallet af spillere på banen ved udløbet af udvisningstiden.

Som bemærket i regel 8:6 og 8:10a-b, skal diskvalifikationer i henhold til disse regler indberettes til de ansvarlige instanser til yderligere foranstaltning.
I sådanne tilfælde skal “den holdansvarlige official” og observatøren (se fortolkning nr. 7) informeres straks efter beslutningen er taget.
I disse tilfælde skal dommerne også vise det blå kort som information efter at have vist det røde kort.

Mere end én forseelse i samme episode
16:9 Hvis en spiller eller holdofficial begår mere end én forseelse samtidigt eller direkte efter hinanden, før kampen er genoptaget, og disse forseelser skal straffes forskelligt, skal vedkommende principielt kun idømmes den strengeste af disse straffe.
Der er dog følgende særlige undtagelser, hvor holdet i alle tilfældene skal spille med reduceret styrke i 4 minutter:
a) Hvis en spiller, som netop er idømt en udvisning, gør sig skyldig i usportslig optræden, før spillet er genoptaget, skal han idømmes en yderligere udvisning (16:3g); hvorfor hans udvisningstid vil vare 4 minutter (hvis den yderligere udvisning er spillerens 3., skal han derefter også diskvalificeres);
b) Hvis en spiller, der netop er blevet diskvalificeret (direkte eller foranlediget af en tredje udvisning), gør sig skyldig i usportslig optræden, før spillet er genoptaget, vil holdet blive idømt en yderligere straf, således at reduceringen af spillere på banen vil gælde for 4 minutter (16:8, 2. afsnit).
c) Hvis en spiller, som netop er idømt en 2 minutters udvisning, gør sig skyldig i grov usportslig opførsel eller særlig upassende usportslig adfærd, før spillet er genoptaget, skal spilleren derudover diskvalificeres (16:6c). De pågældende straffe tilsammen betyder, at hans hold skal reduceres med én spiller på banen i 4 minutter.

d) Hvis en spiller, der netop er blevet diskvalificeret (direkte eller foranlediget af en 3. udvisning), gør sig skyldig i grov eller særlig upassende usportslig adfærd, før spillet er genoptaget, vil holdet blive idømt en yderligere straf, hvorfor reduceringen af holdets antal af spillere på banen vil være i 4 minutter (16:8, 2. afsnit).

Forseelser begået i spilletiden
16:10 Straffene for forseelser begået i spilletiden er fastsat i reglerne 16:1, 16:3 og 16:6.
I begrebet ”spilletid” er inkluderet alle afbrydelser, Time-Outs, Team Time-Outs og forlænget spilletid. I alle andre former for straffekastrunder anvendes udelukkende regel 16:6.

På denne måde vil enhver form for betydelig eller gentagen usportslig opførsel forhindre den pågældende spillers videre deltagelse i kampen (se regel 2:2 – kommentar)

Forseelser begået uden for spilletiden
16:11 Usportslig optræden, grov usportslig optræden, særlig upassende usportslig adfærd eller andre former for hensynsløse handlinger af spiller eller holdofficial (se regel 8:6-10), som finder sted på området, hvor en kamp spilles, men uden for spilletiden, skal straffes som følger:
Før kampen:
a) Der skal gives en advarsel i tilfælde af usportslig optræden under regel 8:7-8;
b) Den skyldige spiller eller official skal tildeles en diskvalifikation i tilfælde af en handling, der falder under regel 8:6 og 8:10a.
Holdet har lov til at begynde kampen med 14 spillere og fire officials; regel 16:8, 2. afsnit gælder kun for forseelser under spilletiden, derfor forbindes diskvalifikationen ikke med en udvisning.
Straffe for forseelser begået inden kampen kan til enhver tid iværksættes under kampen, når som helst den skyldige kan genkendes som deltager i kampen, hvilket måske ikke var muligt på tidspunktet for forseelsen.
Efter kampen:
c) Skriftlig indberetning