Regel 15


Almene anvisninger på kastenes udførelse

Kasteren
15:1 Før udførelsen af et kast skal kasteren indtage den korrekte placering som foreskrevet for kastet. Bolden skal befinde sig i kasterens hånd (15:6).

Med undtagelse af et målkast skal kasteren under udførelsen uafbrudt berøre gulvet med en del af sin fod, indtil bolden har forladt hans hånd.
Den anden fod må gentagne gange løftes og sænkes (se også 7:6).

Kasteren skal forblive stående, indtil kastet er udført (15:7, 2. og 3. afsnit).

15:2 Et kast betragtes som udført, når bolden har forladt kasterens hånd (se dog12:2).
Kasteren må ikke berøre bolden igen, før den har berørt en anden spiller eller målrammen (15:7, 15:8); se også yderligere indskrænkninger under regel 14:6.

Der kan scores mål direkte på alle kast – dog undtaget et direkte selvmål scoret på målkast af målmanden selv (fx. ved at tabe bolden ind i eget mål).
Bolden må ikke berøres af eller rækkes over til en anden spiller under udførelsen (5:7, 2. og 3. afsnit).

Kasterens medspillere
15:3 Alle medspillerne skal have indtaget de korrekte placeringer(15:6).
Med undtagelse af bestemmelserne i regel 10:3, 2. afsnit skal spillerne forblive i disse korrekte positioner, indtil bolden har forladt kasterens hånd.
Bolden må ikke berøres af eller rækkes over til en medspiller under udførelsen af kastet - (regel 15:7 2. og 3. afsnit).

Kasterens modspillere
15:4 Kasterens modspillere skal indtage de foreskrevne placeringer og forblive i en korrekt position, indtil bolden har forladt kasterens hånd (15:9).
Bolden må ikke berøres af eller rækkes over til en anden spiller under udførelsen (5:7, 2. og 3. afsnit).
Ukorrekte placeringer fra modspillernes side i forbindelse med udførelse af opgiverkast, indkast eller frikast skal ikke korrigeres af dommerne, hvis de angribende spillere ikke har nogen ulempe ved at tage kastet øjeblikkeligt.
Hvis de forulempes derved, skal placeringerne korrigeres.

Fløjtesignal for genstart af spillet
15:5 Dommeren skal fløjte for genoptagelse afspillet:
a) altid i forbindelse med opgiverkast (10:3) og straffekast (14:4);
b) i nogle tilfælde ved indkast, målkast ogfrikast;
c) for genstart efter en Time-Out;
d) for genstart med frikast efter regel 13:4;
e) når udførelsen af et kast forsinkes;
f) efter en korrektion af spilleres positioner;
g) efter en mundtlig henstilling eller enadvarsel.

I alle andre situationer har dommerne ret til selv at afgøre, om et fløjt er nødvendigt for fortsættelse af spillet.
Principielt skal dommerne ikke fløjte for genoptagelse af spillet, før spillerne har indtaget deres reglementerede positioner under 15:1, 15:3 og 15:4. (se dog 13:7, 2. afsnit og 15:4, 2. afsnit).

Hvis dommeren fløjter, for at et kast kan tages på trods af ukorrekte spiller placeringer, så har disse spillere fuld ret til straks at gribe ind i spillet.

Efter fløjtesignalet skal kasteren spille bolden indenfor 3 sekunder.

Sanktioner
15:6 Overtrædelser af kasterens medspillere forud for udførelsen af et kast  typisk i form af indtagelse af ukorrekte positioner eller en medspillers berøring af bolden  skal medføre en korrektion (se også 13:7, 2. afsnit).

15:7 Konsekvenserne af kasterens eller medspilleresregelovertrædelser under udførelsen af et kast (15:1-3) er afhængige af, om kastets udførelse fløjtes i gang.

Principielt skal enhver overtrædelse under en udførelse af et kast uden fløjt korrigeres, og kastet skal gentages med et dommerfløjt. Imidlertid skal fordelstanken efter 13:2 anvendes.
Såfremt et hold efter en fejlagtig udførelse straks mister boldbesiddelsen, betragtes kastet dog som udført, og spillet fortsætter.

Principielt skal enhver overtrædelse under en udførelse af et kast efter et fløjt for genstart straffes. Dette gælder fx. hvis kasteren er uden fodfæste under udførelsen, holder fast i bolden udover 3 sekunder eller flytter sig bort fra den korrekte position, inden bolden har forladt hans hånd.
Dette gælder også, hvis en medspiller efter fløjtet, men inden bolden har forladt kasterens hånd, bevæger sig hen i en ukorrekt position (undtagen 10:3, 2. afsnit).

I sådanne tilfælde gælder det oprindelige kast som udført, og modspillerne tilkendes et frikast (13:1a) fra det sted, hvor overtrædelsen fandt sted (se også regel 2:6).
I overensstemmelse med regel 13:2 gælder dog også her, at hvis kasterens hold mister boldbesiddelsen, før dommerne har mulighed for at reagere, fortsætter spillet i situationen.

15:8 Principielt skal enhver overtrædelse i forbindelse med udførelse af et kast, der fløjtes i gang, straffes straks. Dermed menes forseelser efter regel 15:2, 2. afsnit, som fx. hvis kasteren berører bolden for anden gang, før den har berørt en anden spiller eller målrammen, hvis han dribler eller lægger bolden på gulvet for igen at samle den op. Dette straffes med et frikast til modspillerne (13:1a, se dog regel 15:7, 3. afsnit).

15:9 Forsvarsspillere, som generer udførelsen af et kast, fx. ved at indtage eller bevæge sig ind i en ukorrekt placering, skal med undtagelse af tilfældene i reglerne 14:8, 14:9, 15:4, 2. afsnit og 15:5, 3. afsnit, straffes derfor.
Dette gælder uafhængigt af, om det sker før eller under udførelsen, og om kastet skal fløjtes i gang eller ikke (regel 8:7c i forbindelse med 16:1c og 16:3c).
Et kast, der generes af en forseelse af modspillerholdet, skal principielt gentages.