Regel 13


Frikast

Frikastafgørelsen
13:1 Principielt skal dommerne afbryde spillet og lade modspillernes hold fortsætte
med et frikast, når:

a) det hold, der er i besiddelse af bolden, begår en overtrædelse af spillereglerne, som skal føre til tab af boldbesiddelsen (se 4:2-3, 4:5-6, 5:6-10, 6:5 1. afsnit, 6:7b, 7:2-4, 7:7-8, 7:10, 7:11-12, 8:2-10, 10:3, 11:4, 13:7, 14:4-7, 15:7 3. afsnit og 15:8);

b) det forsvarende hold begår en overtrædelse af spillereglerne, som betyder, at holdet i boldbesiddelse mister bolden (se 4:2-3, 4:5-6, 5:5, 6:2 b, 6:7b, 7:8, 8:2-10).

13:2 Dommerne bør tillade kontinuitet i spillet og undgå afbrydelser i spillet ved en forhastet frikastafgørelse.

Det betyder, at dommerne ikke bør dømme frikast i henhold til regel 13:1a, hvis det forsvarende hold kommer i boldbesiddelse umiddelbart efter en forseelse begået af det angribende hold (fordelsreglen).

Tilsvarende bør dommerne ikke gribe ind i henhold til regel 13:1 b, før og med mindre det er klart, at det angribende hold har mistet bolden eller ikke er i stand til at fortsætte sit angreb forårsaget af en forseelse, begået af det forsvarende hold.

Hvis der skal gives en personlig straf pga. en regelovertrædelse, kan dommerne beslutte at afbryde spillet øjeblikkeligt, hvis dette ikke indebærer en ulempe for det hold, som overtrædelsen blev begået imod. I modsat fald bør straffen først gives, når den pågældende situation er afviklet. Regel 13:2 (fordelsreglen) gælder ikke i tilfælde af overtrædelser af reglerne 4:2-3 eller 4:5-6, hvor spillet skal afbrydes øjeblikkeligt almindeligvis ved indgriben fra tidtageren, dommerne eller observatøren.

13:3 Hvis en forseelse, der normalt vil indebære et frikast i henhold til reglerne 13:1a-b, foregår, mens bolden er ude af spil, skal spillet genoptages med det kast, som er i overensstemmelse med årsagen til den pågældende afbrydelse. (bemærk også regel 8.10c, særlige anvisninger i forbindelse med de sidste 30 sekunder af kampen)

13:4 Ud over de situationer, der er angivet i regel 13:1a-b, benyttes et frikast også til genoptagelse af spillet i særlige situationer, hvor spillet er blevet afbrudt, uden at der er sket nogen overtrædelse afspillereglerne:
a) hvis det ene hold var i besiddelse af bolden på afbrydelsestidspunktet, skal dette hold fortsat være iboldbesiddelse;
b) hvis intet af holdene var i boldbesiddelse, tildeles bolden det hold, der sidst var i besiddelse af den.

13:5 Hvis der dømmes et frikast mod det hold, der var i besiddelseaf bolden, da dommeren fløjtede, skal den spiller, som på tidspunktet var i besiddelse af bolden, øjeblikkeligt lade den falde eller lægge den på gulvet på det sted, hvor han befinder sig (8:8b).

Frikastets udførelse
13:6 Et frikast tages normalt uden fløjt fra dommeren (undtagen 15:5 b) og i princippet fra det sted, hvor forseelsen opstod.

Det følgende er undtagelser fra dette princip:

I de under punkt 13:4a-b beskrevne situationer udføres frikastet med dommerfløjt fra det sted, hvor bolden befandt sig på tidspunktet for afbrydelsen.
Hvis en dommer eller en observatør afbryder spillet pga. en regelovertrædelse af en spiller eller en holdofficial fra det forsvarende hold, og dette medfører en henstilling eller en personlig straf, skal frikastet tages fra det sted, hvor bolden befandt sig på afbrydelsestidspunktet, hvis dette er et mere fordelagtigt sted end det, hvor forseelsen foregik.

Den samme undtagelse som i det foregående afsnit gælder, hvis tidtageren afbryder spillet pga. fejlagtig udskiftning eller ulovlig indtræden på banen i henhold til reglernes 4:2-3 eller 4:5-6.

Som beskrevet i regel 7:11 skal et frikast, der dømmes pga. passivt spil, tages fra det sted, hvor bolden befandt sig, da spillet blev afbrudt.
Uagtet de grundlæggende principper og håndteringer, fastslået i de foregående afsnit, kan et frikast aldrig tages fra det udførende holds eget målfelt eller inden for modspillerholdets frikastlinje.
I enhver situation, hvor det nævnte sted i et af de foregående afsnit medfører anvendelse af et af disse områder, skal stedet for udførelsen flyttes til det nærmeste sted uden for det pågældende område.

Kommentar
Hvis det korrekte sted for udførelsen af et frikast er ved det forsvarende holds frikastlinje, skal kastet udføres på det pågældende sted. Jo længere dette sted befinder sig fra det forsvarende holds frikastlinje, desto større margin gives til, at udførelsesstedet kan foregå en kort afstand derfra.
Denne margin forøges gradvist op til 3 m i tilfælde af et frikast umiddelbart uden for det kastende holds eget målfelt (kaldes frikastkeglen).

Den her omtalte margin gælder ikke ved en overtrædelse af regel 13:5, hvis denne overtrædelse er blevet straffet i henhold til regel 8:8b. I sådanne tilfælde skal udførelsen altid foregå fra det pågældende sted (se regel 2:5).

13:7 Spillere fra det kastende hold må ikke berøre eller overskride frikastlinjen, før frikastet er taget (se også den specielle restriktion i regel 2:5).
Dommerne skal korrigere placeringerne af de af det kastende holds spillere, som befinder sig mellem frikastlinjen og målcirklen, før frikastets udførelse, hvis de ukorrekte placeringer har indflydelse på spillet (15:3, 15:6).
Frikastet skal i så fald tages efter et fløjt for genstart (15:5b).

Den samme fremgangsmåde er gældende (regel 15:7, 2. afsnit), hvis det kastende holds spillere træder ind i ”det forbudte område” under frikastets udførelse (inden bolden har forladt kasterens hånd), hvis kastet ikke var udført efterfulgt af et dommerfløjt.

Hvis spillere fra det angribende hold berører eller overskrider frikastlinjen, før bolden har forladt kasterens hånd i de tilfælde, hvor frikastets udførelse foretages efter et dommerfløjt, skal der dømmes frikast til det forsvarende hold (15:7, 3. afsnit, 13:1a)

13:8 Når der udføres et frikast, skal modspillerne holde sig i en afstandaf mindst 3 m fra kasteren. Det er dog tilladt at opholde sig umiddelbart udenfor målcirklen, hvis frikastet tages fra egen frikastlinje. Indgriben i forbindelse med udførelsen straffes i overensstemmelse med regel 15:9 og 8:7c.