Regel 2


Spilletid, Slutsignal og Time-Out

Spilletid
2:1 
Den normale spilletid for alle hold udskrevet for spillere over 16 år, er 2 x 30 minutter med 10 minutters pause mellemhalvlegene.

Spilletiden for ungdomshold fra 12-16 år er 2 x 25 minutter, fra 8-12 år 2 x 20 minutter begge med 10 minutters pause.

Dansk kommentar:
Spilletiden for de enkelte turneringsrækker fremgår af propositionerne for
de respektive turneringer. Den tid, der er angivet som pause, gælder fra det øjeblik
1. halvleg slutter til det øjeblik, hvor der gives signal for 2. halvlegs begyndelse.

 

2:2 Hvis en kamp, hvori der skal findes en vinder, ender uafgjort, skal der fortsættes med forlænget spilletid efter en pause på 5 minutter. En forlængelse består af to halvlege af 5 minutter med en pause mellem halvlegene på 1 minut.

Hvis kampen efter denne forlængelse stadig er uafgjort, skal der efter en ny pause på 5 minutter fortsættes med endnu to halvlege på 5 minutter med en pause mellem halvlegene på 1 minut.

Hvis kampen stadig er uafgjort, vil vinderen blive fundet i overensstemmelse med turneringsreglerne for den pågældende turnering. Hvis bestemmelsen går ud på, at der skal benyttes straffekast for at finde en vinder, skal nedenstående fremgangsmåde benyttes.

Afgørelse ved straffekast
Hvis en straffekastrunde benyttes til den definitive afgørelse, har spillere, der ikke er udvist eller diskvalificeret, ret til at deltage. Begge hold udvælger fem spillere.

Disse spillere udfører hver et kast skiftevis med spillerne fra modspillerholdet. Holdene er ikke bundet til at forudbestemme rækkefølgen af kasterne. Målmænd kan vælges frit og udskiftes med alle de spillere, der har tilladelse til at deltage.

En spiller har lov til at deltage som kaster såvel som målmand.

Dommerne afgør til hvilket mål, der skal kastes. Dommerne skal forinden gennemføre en lodtrækning, hvorefter det vindende hold afgør, om de ønsker at kaste først eller sidst. Den modsatte rækkefølge skal gælde, hvis resultatet stadig er uafgjort efter de første fem kast til hvert hold.

Til en sådan fortsættelse skal begge hold igen udvælge fem spillere.
Alle eller nogle af dem må gerne være de samme som i første runde.
Denne metode til udvælgelse af spillere fortsættes så længe, det er nødvendigt.
Vinderen er nu fundet, så snart der er opnået en måldifference, efter at begge hold har gennemført det samme antal kast.
Spillere kan diskvalificeres fra yderligere deltagelse i straffekastrunden i tilfælde af betydelig usportslig optræden (16:6e). Hvis dette sker for en spiller, som er blevet udpeget i gruppen af fem spillere, skal holdet udvælge en anden kaster i stedet.

 

Slutsignal
2:3 
Spilletiden begynder med banedommerens fløjt for det pågældende opgiverkast.

Den afsluttes med det automatiske slutsignal fra det officielle tidtagningsanlæg eller med tidtagerens slutsignal. Hvis et sådant signal udebliver, skal dommerne fløjte for at markere, at spilletiden er udløbet (17:9).

Kommentar:
Hvis der ikke forefindes et offentligt tidtagningsanlæg, skal tidtageren benytte et
bord- eller håndstopur og afslutte kampen med et slutsignal (18:2, 2. afsnit).

 

2:4 Regelovertrædelser og usportslig optræden, som begås før eller samtidigt med slutsignalet (for hver halvleg og tilsvarende i eventuelle forlængelser), skal straffes, også hvis det efterfølgende frikast (iflg. regel 13:1) eller straffekast ikke kan tages,før signalet for udløbet af spilletiden er givet.

Tilsvarende må kastet gentages, hvis slutsignalet (for halvlegen eller kampens afslutning) lyder præcist, når et frikast eller et straffekast er under udførelse, ellerhvis bolden allerede er undervejs i luften.

I begge tilfælde skal dommerne først afslutte kampen, efter at frikastet eller straffekastet er blevet taget (eller gentaget), og dets umiddelbare resultat foreligger.

 

2:5 For udførte (eller gentagne) frikast efter regel 2:4 gælder særlige regler for spillernes placeringer og udskiftninger. Som en undtagelse fra de normale udskiftningsmuligheder i regel 4:4 er det kun tilladt at udskifte en enkelt spiller på det kastende hold. Det er dog tilladt at udskifte en markspiller med en målmand på det forsvarende hold, hvis holdet spillede uden målmand på tidspunktet for slutsignalet.

Overtrædelser heraf straffes efter regel 4:5, 1. afsnit.

Yderligere skal alle kasterens medspillere være placeret mindst 3 m fra kasteren uden for modspillernes frikastlinje (13:7, 15:6; se endvidere fortolkning 1).
Forsvarsspillernes placeringer fremgår af regel 13:8.

 

2:6 Spillere og holdofficials er fortsat underlagt bestemmelserne om personlig bestrafning for regelovertrædelser og usportslig optræden, som begås under udførelsen af et frikast eller et straffekast, som beskrevet i reglerne 2:4-5.

En regelovertrædelse under udførelsen af et sådant kast kan imidlertid aldrig føre til et frikast i modsat retning.

 

2:7 Hvis dommerne fastslår, at tidtageren har givet slutsignal (for halvlegen eller kampens afslutning) for tidligt, er de forpligtet til at lade spillerne forblive på banen for at gennemføre den manglende spilletid.

Ved spillets genoptagelse skal det hold, der var i besiddelse af bolden ved spillets for tidlige afbrydelse sætte bolden i spil. Hvis bolden ikke var i spil, skal spillet genoptages med det kast, som svarer til den pågældende situation. Såfremt bolden var i spil, skal spillet genoptages med et frikast i overensstemmelse med regel 13:4a-b.

Hvis en kamps 1. halvleg (eller en forlængelses første periode) er afsluttet for sent, skal 2. halvleg afkortes tilsvarende. Såfremt 2. halvleg i en kamp (eller dens forlængelses) er blevet afsluttet for sent, kan dommerne ikke ændre på forholdet.

 

Time-Out
2:8 
Dommerne afgør, hvornår og i hvor lang tid spilletiden skal afbrydes (‘Time-Out’).

Time-Out er obligatorisk, når:
a) der gives en udvisning eller endiskvalifikation;
b) der gives en Team Time-Out;
c) der fløjtes af tidtageren eller en observatør;
d) der skal træffes en fælles afgørelse mellem dommerne i overensstemmelse
med regel 17:7.

En Time-Out gives normalt også i andre bestemte situationer afhængig af omstændighederne (se fortolkning 2).

Regelovertrædelser under en Time-Out har samme konsekvenser som regelovertrædelser i spilletiden (16:10).

 

2:9 Dommerne beslutter som udgangspunkt, hvornår tiden skal standses og genstartes i forbindelse med Time-Out.

Afbrydelsen af spilletiden signaleres til tidtageren vha. tre korte fløjt og dommertegn 15.

I tilfælde af Time-Outs, hvor spillet er blevet afbrudt af et fløjtesignal fra tidtageren eller en observatør (2:8b-c), skal tidtageren standse kampuret øjeblikkeligt uden atafvente nogen bekræftelse fra dommerne.
Genoptagelse af spillet efter en Time-Out skal altid ske ved et fløjt (15:5b).

Kommentar:
Et fløjtesignal fra tidtageren eller observatøren standser øjeblikkeligt kampen, også
selv om dommerne (og spillerne) ikke selv opdager, at kampen er standset,
og enhver hændelse på banen efter fløjtesignalet er ugyldig.
Dette betyder, at hvis der er scoret et mål efter fløjtesignalet fra bordet har lydt,
skal dette ikke godkendes.
Tilsvarende er en kendelse om et kast til et hold (straffekast, frikast, indkast,
opgiverkast eller målkast) ugyldigt.
Kampen skal i stedet sættes i gang på en måde, som svarer til den situation, som
eksisterede, da tidtageren eller observatøren fløjtede. Den typiske anledning vil
være en Team Time-Out eller en fejlagtig udskiftning.

Enhver personlig straf, som er dømt af dommerne i tiden mellem fløjtesignalet fra
tidtagerbordet og dommernes afbrydelse, forbliver gyldig. Dette gælder uanset
karakteren af forseelsen - og uanset straffens omfang.

 

2:10 Hvert hold har ret til at anmode om en Team Time-Out af 1 minuts varighed i hver af den ordinære spilletids halvlege, men ikke i forlængelsernes halvlege.

Detaljerede instruktioner angående Team Time-Out er beskrevet i fortolkning 3samt i Reglement for udskiftningsområdet).

Bemærk:
IHF, kontinentale forbund og nationale forbund har ret til i deres turneringer at
indføre ændrede regler i forhold til antallet af Team Time-Outs, idet hvert hold i
så fald har ret til at anmode om tre Team Time-Outs, af 1 minuts varighed, i
løbet af den ordinære spilletid i en kamp, dog således at der maksimalt tillades
to Team Time-Outs i hver halvleg af den ordinære spilletid. (Se bemærkninger
I fortolkning 3).